Odwołanie Comarch Cracovii oddalone

Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Hokeja na Lodzie po rozpatrzeniu odwołania Cracovii postanowiła, że było bezzasadne. Oznacza to, że w półfinale play-off zagra MMKS Podhale Nowy Targ.
Facebook? » | A może Twitter? »


O co chodziło? W trzecim meczu 1/4 finału play-off w Nowym Targu Cracovia wygrała 4:2, ale po spotkaniu została ukarana walkowerem 0:5. Powód? W drużynie Rudolfa Rohaczka zagrało zbyt mało zawodników do 23. roku życia. Taka decyzja oznaczała, że Podhale awansowało do półfinału, bo wcześniej wygrało dwa mecze w Krakowie.

Cracovia odwołała się od decyzji, wysłała pismo z wyjaśnieniami, ale nic to nie dało.

Uzasadnienie Komisji Odwoławczej:

"Komisja Odwoławcza PZHL po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego z udziałem przedstawicieli Miejskiego Klubu Sportowego "Cracovia" SSA (zwanego dalej Klubem) w obecności przedstawiciela Polskiej Hokej Ligi sp. z o.o. (w dalszej części zwana Spółką) po zapoznaniu się z całością dostępnego materiału dowodowego uznała odwołanie Klubu za nieskuteczne i oddaliła je w całości.

Komisja uznała, że:

1. Spółka przy weryfikacji wyniku meczu pomiędzy MKS Cracovia SSA a MMKS Podhale Nowy Targ dnia 4 marca 2015 r. dochowała należytej staranności w czynnościach zwyczajowych przewidzianych w procedurach koniecznych do dokonania weryfikacji meczu z dnia 4 marca 2015 jak przy każdym innym meczu w ramach rozgrywek Polskiej Hokej Ligi.

Mając na uwadze powyższe zgodnie z zapisami punktu 13.4 regulaminów rozgrywek Polskiej Hokej Ligi zatwierdzonego przez Zarząd PZHL w dniu 2 września 2014 r. (zwanego dalej regulaminem) zespół MKS Cracovia Kraków zobowiązany bezwzględnie był do jego przestrzegania, czyli do udziału w grze co najmniej 4 zawodników do lat 23 swojego klubu posiadających polskie obywatelstwo lub pochodzenie.

Weryfikacja protokołu zawodów stwierdziła naruszenie tego przepisu, co wiąże się bezpośrednio z nałożeniem sankcji z punktu 13.5 regulaminu, czyli orzeczenie przegranej walkowerem klubu, który nie zastosował się do dyspozycji pkt 13.4.

Komisja nie znalazła uzasadnienia dla argumentu kłopotów zdrowotnych / zwolnień lekarskich dla zawodników będących młodzieżowcami w zespole MKS Cracovia Kraków, jako że punkt 6.10 regulaminu wyraźnie stwierdza, iż zaświadczenia lekarskie o niezdolności zawodników drużyny do gry nie stanowią usprawiedliwienia nieobecności drużyny na meczu.

Komisja dysponuje oświadczeniem pisemnym pracownika WGiD PZHL w sprawie obowiązywania dwa lata temu innej sankcji niż tej określonej pkt 13.5, ale nie jest to dla Komisji oświadczenie wiążące, co więcej zdaniem Komisji nie jest ono wiążące, co więcej zdaniem Komisji nie jest ono w żaden sposób oparte o obowiązujący regulamin.

2. Komisja nie podziela stanowiska odwołującego się, jakoby postępowanie, w wyniku którego orzeczony został walkower, było postępowaniem dyscyplinarnym, a jedynie postępowaniem weryfikacji przewidzianym pkt 6 i dalsze regulaminu co wobec czego nie nakłada na Spółkę obowiązku wynikającego z art. 26 regulaminu dyscyplinarnego PZHL. W związku z powyższym możliwość odwołania się od decyzji nie wynika bezpośrednio z zapisów Regulaminu Dyscyplinarnego PZHL, ale bezpośrednio z dyspozycji pkt 6.16 regulaminu.

3. Komisja nie podziela stanowiska odwołującego się, jakoby naruszone zostały przepisy pkt 8 regulaminu o proteście, jako że według Komisji nie mamy tutaj do czynienia z procedurą protestu, a z procedurą weryfikacji meczów, która to regulowana jest wyłącznie zapisami pkt 6 regulaminu.

4. Komisja pozostawiła bez rozpatrzenia zarzuty podnoszone w pkt 3 i pkt 5 odwołania jako bezprzedmiotowe dla istoty sprawy.

Komisja po wysłuchaniu argumentacji pełnomocników stron uznała, iż na podstawie uchwały Zarządu PZHL z dnia 2 września 2014 r. zatwierdzającej bezwzględnie przepisy Regulaminu Polskiej Hokej Ligi jedynym obowiązującym aktem prawnym w przedmiocie odwołania jest tenże właśnie regulamin. Mając na uwadze powyższe Komisja Odwoławcza orzekła jak na wstępie".